ارشا اقدسی در تاریخ 6 مرداد 1400 مشغول ضبط یک پروژه سینمایی بود که با حادثه ای راهی بیمارستان شد وخامت حال او به قدری شدید بود که پزشکان فاصله بین مرگ و زندگی او را خیلی باریک می دیدند.
او در حال تهیه سکانس مربوط به چپ خودرو بود که این اتفاق برایش افتاد و در نهایت باعث شد تا او در بیمارستانی در بیروت بستری و منتظر عمل جراحی می باشد.