جملات احساسی شرکت کننده دورهمی خطاب به همسرش که اشک او را درآورد.