صحبت های زنده یاد علی انصاریان ؛ ما به مردم خوزستان مدیونیم