بازدید شبنم مقدمی و هستی مهدوی و استاد فریدون کوچکیان از نمایشگاه عکس پیام ایرایی با عنوان صلح و دوستی تهران. . این نمایشگاه در موزه هنرهای زیبا واقع در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد تهران برگزار شد