مجری برنامه طبیب در تشخیص جنسیت اسم «هدی» دچار اشتباه شد. منبع: صداوسیما