خبرنگار صدا و سیما سوتی عجیبی داد. خبرنگار صدا و سیما در جلسه ستاد ملی در استان تهران جلوی دوربین به نوع پوشش خود اعتراض کرد. اعتراض این خبرنگار واکنش جالب بسیاری از مخاطبان را در پی داشت. مصاحبه زنده با خبرنگار صدا و سیما پس از گاف بزرگ وی قطع شد. در ادامه فیلم سوتی خبرنگار صدا و سیما را مشاهده می کنید.