ملیکا زارعی این ویدئو را به بهانه روز دختر منتشر کرده است.