«شهاب حسینی» در برنامه همرفیق از حادثه ای گفت که باعث شد نگاهش به زندگی عوض شود. منبع: ستاره ها