مجری برنامه تلویزیونی ثریا، نسبت به صحبت‌های رئیس جمهور درباره نتایج مذاکرات وین واکنش نشان داد. او ذوق زدگی‌ زود هنگام حسن روحانی، در هنگام حل شدن ظاهری مسائل را نشانه‌ای از عدم کارشناسی برنامه‌های دولت دانست.