بعد از سقوط کامروا، تحقیقات درباره پرونده او آغاز می‌شود. ژاله نیز برای تکمیل اطلاعات به اداره آگاهی دعوت می‌شود و ...