بزرگترین و عجیب ترین دروغ سیزدهی که گفتین یا شنیدین چی بوده ؟؟؟؟  قلب سبز یادتون نره جای سبزه ای که امسال گره نزدیم