وقتی بهرام افشاری ادای کتک خوردنش از معلمش رو در میاره