خاطره بهاره رهنما از اولین روز آشنایی با پیمان قاسم خانی