مریم معصومی : من پول دار نیستم و به خوشکلی فکر نمی کنم