صحبت های تلخ کمند امیرسلیمانی : قرار بوده من سقط بشم