ویدیویی از مرحوم چنگیز جلیلوند در کنار همکاران در حال دوبله