لایو آزاده نامداری در دل طبعیت بعد از مدتها دوری و حال بد