اخراج شدن احسان علیخانی از صحنه توسط کارگردان از زبان خودش