تفاوت جالب مدیری و فردوسی پور در امتحانات دانشگاهی