ویدیویی که صبا راد از لحظه زلزله در ترکیه منتشر کرد