واقعا اين عروساي طفلك چي ميكشن با اين لباسا، من فقط چند ساعت واسه سكانساي فيلم مجبور شدم بپوشم داشتم مي مُردم خداييش  مرسي از كارگردان محترم كه منو از خواب بيدار كرد  فيلم سينمايي به زودي كيميا گيلاني حامد رضي