جشن تولد سولماز حصاری خاص و با شکوه وقتی کرونایی نبود