ناراحتی عمو پورنگ از شایعات , عاشق خانوم دکتر هندی هستم