بدل کار خانم به جای شبنم قلی خانی در صحنه تصادف فیلم جدید