کار جالبی که مریم مومن با اولین دستمزد بازیگری اش کرد