تعجیب بازیگران از خانه لاکچری فریبا نادری , اجاره یا مال خودشه