ارسلان قاسمی با انتشار این ویدئو نوشت: فراموش نکنیم قلب و روح و جانمان در یک وحدت به هم متصل است قلبت را وسیع کن ! در این عالم برای همه، جا هست.. دست همگی درد نکنه که اسباب انجام این کار خیر شدن