امیرمحمد زند: پدرم در روز سوم امام حسین به آرزویش رسید