سکانس زیبا از سریال بچه مهندس و گریه های جواد جوادی