چاقی باور نکردنی مهران غفوریان هنگام تولد , هموزن پیانو بودم