ماشین گردی پسر و نوه گوهر خیراندیش در خیابان های تهران