صحبت های ماه چهره خلیلی با دکتر روح اله میری در دوران بیماری اش