بدون شک بهترین اجرا تاکنون در برنامه عصر جدید همینه