تحلیل افسانه بایگان در مورد کرونا، به جای کرونا بگیم کروناز!