بغض مهران مدیری با شنیدن یک خاطره برای درگذشت پدرش