استعداد باورنکردنی در عصر جدید نقاشی با پا یک جوان