ویدئویی از گاف پندار کریمی؛ مجری شبکه یک را ببینید.