سوال رشیدپور و توضیحات المیرا شریفی مقدم، در مورد حرف های خودمانی با شوهرش در اخبار زنده.