وحید رحیمیان این بار در خنداننده شو موضوع سانوسری را با طنز مطرح کرد.

خنداننده شو