وقتی محمد کاسبی در جواب ابراز علاقه مجری به چشم و ابرویش می‌گوید: خود من عاشق چشم‌های شهید سردار قاسم سلیمانی بودم.