هواداری که روی سن کنسرت محمدرضا گلزار را در آغوش گرفت