ربات ها در زمان استراحت حال و هوای خاص خود را دارند