تایم لپس 37 ساله زمین که اثرات شدید تغییر آب و هوا و رفتار انسان را به نمایش می گذارد.

پرشین