با قفل کردن، شیشه درب دستشویی مات میشه!!!

ولی خب چه کاریه!؟ از همون اول شیشه مات بذارین تا وقت مخترعین رو هم نگیرین!