خلاصه ی بازی تراکتور سازی ، ماشین سازی که به برتری 2 بر 1 تراکتور انجامید.

تراکتور سازی