خبرنگاران اصفهانی نشست خبری مصطفی دنیزلی سرمربی تراکتور را تحریم کردند که این موضوع باعت شد سرمربی تراکتور با سایر خبرنگاران در جای دیگر مصاحبه کند.