تیکه گزارشگر فوتبال به علیرضا بیرانوند در مورد پنالتی گرفتنش

علیرضا بیرانوند