مادر ایرانی از اینکه اجازه ورود به ورزشگاه آزادی را پس از چندین سال گرفته است بسیار خوشحال است

ورزشگاه آزادی