تمامی 14 گلی که در دیدار ایران با کامبوج به ثمر رسیده است 

فوتبال