سلحشوری نماینده زن ایرانی وارد ورزشگاه آزادی شده است 

ورزشگاه آزادی